Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS             Yhdistysrekisteri                                                                      

SÄÄNTÖMALLI III Kaksi kokousta,yksi jäsenryhmä


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on LOIVARI ry ja sen kotipaikka on Loimaa.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää eri musiikkilajien harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.


   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • kokoaa eri musiikkilajien harrastajat yhteiseen toimintaan
 • järjestää musiikin kuuntelu- ja jami-iltoja
 •  kerää ja jakaa tietoa eri musiikkilajien historiasta, uusista virtauksista, bändeistä ja levytyksistä
 • tiedottaa musiikkitapahtumista
 • pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joihin yhdistys hankkii soittolaitteita, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää
 •  tekee esityksiä ja aloitteita paikkakunnan musiikkitarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi
 • järjestää ilmaiskonsertteja   

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 •  toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • järjestää maksullisia konsertteja
 • harjoittaa kahvilaliikettä
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
 • irtainta omaisuutta 


3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi nuorisojäsentä, jotka osallistuvat hallituksen kokouksiin, mutta joilla ei ole äänivaltaa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi kuudesosaa(5/6) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.


11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 1.  kokouksen avaus
 2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

 3. pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 7.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille   varatilintarkastajat

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.